Polityka Prywatności
  

Polityka prywatności

 

Korzystanie z ze strony naszego sklepu internetowego, dostępnej pod adresem store.modestsouthwear.com  wiąże się z koniecznością podania danych osobowych. Szanujemy Państwa prywatność i z tego też powodu przedstawiamy naszą politykę prywatności dotyczącą przetwarzania powierzonych nam danych osobowych. Z niniejszego dokumentu dowiedzą się Państwo m.in. jakie dane osobowe zbieramy oraz w jakim celu są one wykorzystywane. Wskażemy także stosowane przez nas sposoby kontaktu a także informacje dotyczące możliwości zmiany, poprawiania i usuwania danych osobowych.

 

DANE OSOBOWE:

 • Użytkownik serwisu store.modestsouthwear.com  pozostaje anonimowy do momentu dokonania pierwszego zakupu, subskrypcji newslettera lub wypełnienia formularza rejestracyjnego na stronie sklepu.
 • Zarejestrowanie się w naszym sklepie powoduje konieczność podania adresu e-mail oraz ustawienie hasła. Istnieje także możliwość dokonywania zakupów bez rejestracji.
 • Dla dokonania zakupów w naszym sklepie i konieczne jest podanie danych osobowych niezbędnych do dostarczenia przesyłki. W trakcie składania zamówień zostaną Państwo poproszeni o podanie danych adresowych. W przypadku konsumentów będą to: Imię, Nazwisko, adres dostawy, numer telefonu i adres e-mail. Jeżeli zakupu dokonuje przedsiębiorca niezbędne będzie podane następujących danych: Nazwa firmy, Nazwisko osoby składającej zamówienie, adres firmy, numer NIP, numer telefonu oraz adres e-mail.
 • Wszystkie posiadane przez nas informacje na temat naszych klientów wykorzystujemy tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówień, w tym wystawienia dokumentu sprzedaży oraz wysyłki produktów (oznacza to udostępnianie danych teleadresowych partnerom handlowym np. realizującym wysyłki firmom kurierskim). Bez uzyskania osobnej zgody Pa??stwa dane nie zostanÄ? udostÄ?pnione ani wykorzystane w innym celu.
 • Zbi??r danych osobowych naszych klient??w zosta?? zarejestrowane w rejestrze zbior??w danych osobowych Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod nr 125459
 • Administratorem danych osobowych jest Silesia Sport majÄ?ca swojÄ? siedzibÄ? w Katowicach
 • Ka??dy u??ytkownik serwisu shop.modestsouthwear.com  ma nieograniczonÄ? mo??liwo??Ä? wglÄ?du w swoje dane osobowe, ich edytowania lub usuwania. Aby samodzielnie sprawdziÄ? swoje dane osobowe zarejestrowani klienci mogÄ? zalogowaÄ? siÄ? na stronie shop.modestsouthwear.com  i wej??Ä? w zak??adkÄ? Twoje Konto, gdzie mo??liwa jest edycja wszystkich danych osobowych. Je??eli chcesz usunÄ?Ä? swoje konto wraz z danymi osobowymi napisz wiadomo??Ä? na adres shop@modestsouthwear.com lub zadzwo?? pod numer . Na powy??szy adres e-mail i pod wskazanymi numerami telefonu mo??liwo??Ä? wglÄ?du w swoje dane osobowe, ich edytowania lub usuwania mogÄ? uzyskaÄ? klienci niezarejestrowani.

 

BEZPIECZE??STWO:

 • Wszystkie dane osobowe sÄ? bezpiecznie przechowywane, w specjalnie do tego celu przygotowanym pomieszczeniu, zabezpieczone przed dostÄ?pem do nich os??b nieuprawnionych na specjalnie zabezpieczonych serwerach (miÄ?dzy innymi poprzez zapory sieciowe typu firewall).
 • Wszystkie informacje jakie sÄ? przesy??ane do naszych serwer??w, a w szczeg??lno??ci dane dotyczÄ?ce p??atno??ci sÄ? szyfrowane za pomocÄ? protoko??u SSL (Secure Socket Layer) za pomocÄ? 128/256-bitowego kodowania dziÄ?ki czemu nawet w przypadku przechwycenia transmisji, dane te sÄ? niemo??liwe do odczytania przez osoby nieupowa??nione.
 • DostÄ?p do danych osobowych majÄ? tylko i wy??Ä?cznie uprawnieni do tego pracownicy store.modestsouthwear.com.

 

KONTAKT:

 • W trakcie realizacji zam??wie?? mo??e zaj??Ä? potrzeba kontaktu z Pa??stwem. W takim przypadku zastrzegamy sobie mo??liwo??Ä? skierowania do Pa??stwa zapyta?? i kontaktu na podane dane tj. adres e-mail, numer telefonu czy adres korespondencyjny.
 • W celu zrealizowania zam??wienia streetbrands.eu zastrzega sobie prawo do wysy??ania drogÄ? mailowÄ? wiadomo??ci informujÄ?cych o kolejnych etapach realizacji zam??wienia.
 • Powy??sze sposoby kontaktowania siÄ? z Pa??stwem nie zostanÄ? wykorzystane w celu przesy??ania informacji handlowych, chyba ??e uprzednio wyra??Ä? Pa??stwo na to zgodÄ?.

 

 

COOKIES (CIASTECZKA):

Cookies (ciasteczka) – sÄ? to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas przeglÄ?dania przez Ciebie stron internetowych. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwÄ? strony internetowej, z kt??rej pochodzi, „d??ugo??Ä? ??ycia” ciasteczka (czas jego istnienia), oraz wygenerowany unikalny numer s??u??Ä?cy do identyfikacji przeglÄ?darki, z jakiej nastÄ?puje po??Ä?czenie ze stronÄ? internetowÄ?. Nie sÄ? one w ??aden spos??b szkodliwe dla komputera ani dla zawartych na nim danych.

Obecnie wykorzystujemy nastÄ?pujÄ?ce rodzaje plik??w cookie:

 • Pliki niezbÄ?dne do dzia??ania Sklepu - pliki te umo??liwiajÄ? prawid??owe dzia??anie Sklepu Internetowego store.modestsouthwear.com, logowanie do Sklepu, nawigowanie po Sklepie, dokonywanie zakup??w. Bez ich zapisania na Twoim urzÄ?dzeniu korzystanie ze Sklepu jest niemo??liwe;
 • Pliki zapewniajÄ?ce bezpiecze??stwo transakcji dokonywanych w obrÄ?bie Sklepu. Brak tych plik??w uniemo??liwi bezpieczne dokonanie transakcji, np. p??atno??ci;
 • Pliki statystyczne - umo??liwiajÄ? zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze Sklepu;
 • Pliki funkcjonalne - pliki umo??liwiajÄ?ce zapamiÄ?tanie Twoich ustawie?? i preferencji. DziÄ?ki zapisaniu tych plik??w na Twoim urzÄ?dzeniu m. in. nie bÄ?dziesz musia?? ka??dorazowo wpisywaÄ? loginu i has??a, itp;
 • Pliki reklamowe - pliki umo??liwiajÄ?ce otrzymanie spersonalizowanej reklamy. Pliki te mogÄ? byÄ? wykorzystywane przez Sklep dziÄ?ki czemu mo??e zostaÄ? wy??wietlona Ci reklama dostosowana do Twoich zainteresowa??, a ilo??Ä? wy??wietle?? reklamy mo??e byÄ? limitowana dziÄ?ki czemu reklamy bÄ?dÄ? mniej uciÄ???liwe itp.
 • Pliki spo??eczno??ciowe – umo??liwiajÄ?ce integracjÄ? serwis??w spo??eczno??ciowych (m. in. Facebook, Google+, Pinterest), z kt??rych korzystasz, ze Sklepem.

 

Domy??lne ustawienia przeglÄ?darki internetowej urzÄ?dzenia ko??cowego z regu??y pozwalajÄ? na wykorzystywanie cookie bez ??adnych ogranicze??. U??ytkownik mo??e w ka??dej chwili, samodzielnie zmieniÄ? zakres i zasady wykorzystywania plik??w cookie wprowadzajÄ?c odpowiednie zmiany w ustawieniach przeglÄ?darki internetowej urzÄ?dzenia ko??cowego. Szczeg????owe informacje o odpowiednim ustawieniu swojej przeglÄ?darki mo??esz znale??Ä? tutaj:

 

Powy??sza Polityka Prywatno??ci stanowi utw??r w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631). Zabrania siÄ? kopiowania, powielania oraz rozpowszechniania tre??ci postanowie?? niniejszego regulaminu na u??ytek komercyjny.

Powrót
BigOsnowboards

“Właściwie, to miała być typowa deska jibbowa, ale okazało się, że jest bardziej uniwersalna. Ja sam, po 14 latach jazdy na snowboardzie, muszę przyznać, że nie miałem pod nogami przyjemniejszej i bardziej precyzyjnej deski. Dodatkowo bardzo mnie cieszy, że jest produkowana w Polsce” - Kuba Dytkowski

Street Brands

Streetwear: narty, snowboard

Street Brands to miejsce, w którym znajdziecie wszystko czego potrzeba do uprawiania sportów freestyle'owych! Nasz sklep narciarski i snowboardowy posiada bardzo szeroki asortyment, z którego skorzystają zarówno początkujący sportowcy, jak i amatorzy białego szaleństwa. Na półkach znajdziecie międz innymi sprzęt narciarski i snowboardowy takich firm jak K2, Apo, Salomon, Rossignol, Dakine czy Dynastar, wśród których są: deski snowboardowe, narty (narty freestyle'owe / narty freeride'owe / narty allmountain), wiązania snowboardowe / wiązania narciarskie, buty narciarskie / buty snowboardowe, gogle, kaski, kije, rękawice, odzież snowboardowa (kurtki, spodnie, czapki), pokrowce, plecaki. Sprzęt narciarski i snowboardowy jakim dysponujemy przeznaczony jest dla dzieci, dla młodzieży i dla dorosłych. Ponadto przez cały czas oferujemy sprzęt deskorolkowy a w nim: decki, łożyska, traki, kółka, gripy. Wysokiej jakości odzież streetowa będzie doskonałym uzupełnieniem dla młodych ludzi uprawiających sporty freestyle'owe. Wszystko to  możecie dostać w bardzo atrakcyjnych cenach!


Sklep internetowy Street Brands
Punkt odbioru towaru:
ul. Kolejowa 1, 40-706 Katowice,
Kontakt:
sklep@silesiasport.pl
tel. 519 850 775