Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Street Brands
streetbrands.eu

 

1. Właścicielem sklepu internetowego Street Brands prowadzonego na www.streetbrands.eu (dalej: Sklep) jest SILESIAADDICT Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-514) przy ul. Ceglanej 67C, NIP: 9542759476, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000578314, telefon: + 48 32 209 56 18, e-mail: sklep@silesiaaddict.pl, zwana dalej Sprzedawcą.

2. Nabywcą w Sklepie może być zarówno konsument, jak i osoba nie będąca konsumentem. Konsumentem jest osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Realizacja sprzedaży w Sklepie odbywa się według zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Ceny produktów wyrażone są w polskich złotych, są to ceny brutto, nie zawierają kosztów transportu. Informacja o zasadach i kosztach dostarczania towarów znajdują się w zakładce ?Dostawa?, zaś szczegółowa informacja dotycząca konkretnego zamówienia podawana jest podczas jego składania, w zależności od wybranego przez Nabywcę sposobu płatności i dostawy.

5. Zamówienia składać można całą dobę, każdego dnia roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, w terminach wskazanych w pkt 13 i 15 poniżej.

6. Obszarem działania Sklepu objęta jest cała Polska.

7. Oferta sprzedaży towarów zaprezentowanych w Sklepie jest ważna do wyczerpania zapasów. Sklep sprzedaje zarówno produkty nowe, jak i używane, wolne od wad fizycznych i prawnych, legalnie wprowadzone na rynek polski. Oferowane do sprzedaży towary opisane są na stronie internetowej Sklepu. Sprzedawca ma prawo do wycofania ze sprzedaży poszczególnych towarów i anulowania złożonych zamówień. O konieczności wycofania towaru lub anulowania zamówienia, Sprzedawca zawiadomi Nabywcę drogą mailową, niezwłocznie po uzyskaniu informacji uzasadniającej taką konieczność. Jeżeli Nabywca zapłacił już cenę - Sprzedawca w terminie 3 dni roboczych od anulowania, dokona zwrotu w całości uiszczonej ceny.

8. Nabywca kompletuje zamówienie wybierając towary z katalogu produktów oferowanych do sprzedaży znajdującego się na stronie internetowej Sklepu. Wkładanie artykułów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku ?Dodaj do koszyka? znajdującego się obok zdjęcia artykułu, a akceptacja całego zamówienia odbywa się po kliknięciu przycisku ?Do kasy w celu zapłaty. Naciśnięcie przycisku ?Do kasy w celu zapłaty? jest jednoznaczne z akceptacją obowiązku zapłaty za towary wybrane i włożone do wirtualnego koszyka. W dalszej części składania zamówienia, Nabywca dokonuje wyboru sposobu płatności oraz sposobu odbioru towaru.

9. Płatności za zamówione towary należy dokonać jedną z metod wymienionych poniżej (wyboru dokonuje się po przejściu do kasy sklepu internetowego): a) gotówką ? przy odbiorze, jednakże ta forma płatności dostępna jest jedynie w przypadku odbioru osobistego, w siedzibie sklepu stacjonarnego Sprzedawcy (zgodnie z pkt 12); b) przelewem bankowym - przelew należy wysłać na konto wskazane podczas składania zamówienia (Sklep rozpocznie procedurę realizacji zamówienia po stwierdzeniu wpływu na konto pełnej kwoty płatności za złożone zamówienie wraz z kosztami dostawy); na przelewie w polu ?tytuł płatności? prosimy podać numer zamówienia; c) rozliczenia transakcji kartą kredytową lub e-przelewem - przeprowadzane za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

10. Zamówienia mogą być składane bez rejestracji jako klient Sklepu lub z rejestracją.

11. Realizacja zamówień w Sklepie jest trzyetapowa: a) I etap - przyjęcie zamówienia, a w przypadku płatności przelewem, e-przelewem lub kartą kredytową - także oczekiwanie na płatność, b) II etap ? rozpoczęcie realizacji zamówienia poprzez skompletowanie zamówieniowego towaru po otrzymaniu płatności, przygotowanie do wysyłki / odbioru osobistego, c) III etap ? wysłanie zamówienia / odbiór osobisty.

12. Dostarczenie towaru następuje wg wyboru Nabywcy - za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, możliwy jest także odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy, w godzinach pracy sklepu stacjonarnego (adres wskazany w pkt 1).

13. Termin realizacji zamówienia od momentu otrzymania zapłaty wynosi: a) 3 dni robocze w przypadku dostarczenia towaru za pośrednictwem poczty/kuriera, b) 1 dzień roboczy ? w przypadku odbioru osobistego. W przypadku korzystania z poczty/kuriera - realizacja zamówienia następuje z chwilą nadania przesyłki. Zamawiając towar, Nabywca winien uwzględnić konieczność doliczenia do terminu realizacji, czasu dostawy wynikającego ze specyfiki działalności firmy wybranego doręczyciela.

14. Do dostarczonego towaru zawsze dołączany jest dokument sprzedaży - paragon lub faktura VAT ? w zależności od wyboru Nabywcy dokonanego przy składaniu zamówienia.

15. W przypadku, braku możliwości skompletowania przesyłki zgodnie ze złożonym zamówieniem z powodu braku któregoś z zamówionych towarów, pracownicy realizujący zamówienia będą kontaktować się z Nabywcą e-mailowo lub telefonicznie, w celu zaproponowania innego towaru. Zmiana realizacji zamówienia winna być potwierdzona przez Nabywcę w drodze wiadomości e-mail na adres: sklep@silesiaaddict.pl, w terminie 24 godzin, licząc od momentu uzyskania od Sprzedawcy informacji o koniecznych zmianach. W przypadku braku innego towaru, który odpowiadałby Nabywcy ? może on anulować zamówienie w tej części, w drodze wiadomości e-mail wysłanej na wskazany powyżej adres. Kwota wynikająca z anulowanej części zamówienia zostanie zwrócona Nabywcy w terminie 3 dni roboczych w taki sam sposób, w jaki została zapłacona.

16. W przypadku zamówienia nart lub deski snowboardowej oraz wiązań, wiązania dostarczane są oddzielnie (niezamontowane). Przy odbiorze osobistym towaru, możliwy jest montaż wiązań, za dodatkową opłatę, zgodną z aktualnym cennikiem Sprzedawcy, udostępnionym w miejscu odbioru towaru.

17. W razie niezgodności dostarczonego towaru ze złożonym zamówieniem, Nabywca powinien niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail na adres: sklep@silesiaaddict.pl. W takim przypadku Sprzedawca i Nabywca wspólnie uzgodnią dalsze postępowanie (zwrot, wymiana, pozostawienie towaru).

18. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar wolny od wad fizycznych.

19. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Nabywca może skorzystać z uprawnień wynikających z rękojmi i złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Nabywcy wymieni towar wadliwy na wolny od wad, albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady. Nabywca nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

20. Jeżeli Nabywcą jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad, albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie go do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

21. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Nabywca może żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Nabywcy. Sprzedawca może jednak odmówić zadośćuczynienia żądaniu Nabywcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Nabywcę jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Nabywcą jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

22. Jeżeli Nabywca będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

23. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejęcia niebezpieczeństwa na Nabywcę lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. Z tego powodu, zaleca się zwrócenie szczególnej uwagi na stan taśm zabezpieczających opakowanie, gdyż uszkodzenia opakowania mogą wskazywać na uszkodzenie przesyłki. W przypadku stwierdzenia wady, należy jak najszybciej skontaktować się ze Sklepem w celu wyjaśnienia sprawy.

24. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Nabywca wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

25. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Nabywcy. Jeżeli nabywcą jest Konsument a przedmiotem sprzedaży jest towar używany, odpowiedzialność sprzedawcy ograniczona jest do roku od dnia wydania rzeczy Konsumentowi.

26. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Nabywcą jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w pkt 25.

27. Jeżeli Nabywca jest przedsiębiorcą, traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

28. Ewentualne reklamacje muszą być złożone na piśmie, dodatkowo mogą być zgłoszone drogą e-mailową na adres sklep@silesiaaddict.pl.

29. Po przyjściu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę ? o czym Nabywca zostanie poinformowany w drodze e-mail, Nabywca, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy towar do jego siedziby. Dotyczy to także zwrotu towaru w razie odstąpienia od umowy i wymiany rzeczy na wolną od wad. Ponowna wysyłka towaru po rozpatrzeniu reklamacji następuje na koszt Sklepu.

30. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

31. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Konsument obowiązany jest złożyć jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy - może posłużyć się wzorem oświadczenia znajdującym się pod Regulaminem i przesłać je za pośrednictwem poczty na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w pkt 1 Regulaminu, przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy w zakładce ?Kontakt? lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sklep@silesiaaddict.pl. Może też sporządzić własne oświadczenie, zawierające co najmniej elementy wskazane w proponowanym formularzu. Dla zachowania 14-dniowego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, potwierdzi Konsumentowi fakt otrzymania oświadczenia na trwałym nośniku np. za pośrednictwem poczty e-mail.

32. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Zwrot płatności odbywa się przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

33. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

34. Konsument jest obowiązany do zwrotu towaru bezpośrednio Sprzedawcy i poniesienia bezpośrednich kosztów tego zwrotu lub przekazania towaru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca sam zaproponował odbiór towaru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

35. Wszystkie znaki towarowe i nazwy zostały użyte wyłącznie w celu prezentacji produktów i są własnością producentów.

36. Sklep nie udostępnia oferowanych towarów do testowania.

37. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Do zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje z chwilą pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez Nabywcę.

38. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące w dacie zawarcia umowy przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

O??wiadczenie o odstÄ?pieniu od umowy zawartej na odleg??o??Ä? lub poza lokalem przedsiÄ?biorstwa -pobierz plik


Powrót
BigOsnowboards

“Właściwie, to miała być typowa deska jibbowa, ale okazało się, że jest bardziej uniwersalna. Ja sam, po 14 latach jazdy na snowboardzie, muszę przyznać, że nie miałem pod nogami przyjemniejszej i bardziej precyzyjnej deski. Dodatkowo bardzo mnie cieszy, że jest produkowana w Polsce” - Kuba Dytkowski

Street Brands

Streetwear: narty, snowboard

Street Brands to miejsce, w którym znajdziecie wszystko czego potrzeba do uprawiania sportów freestyle'owych! Nasz sklep narciarski i snowboardowy posiada bardzo szeroki asortyment, z którego skorzystają zarówno początkujący sportowcy, jak i amatorzy białego szaleństwa. Na półkach znajdziecie międz innymi sprzęt narciarski i snowboardowy takich firm jak K2, Apo, Salomon, Rossignol, Dakine czy Dynastar, wśród których są: deski snowboardowe, narty (narty freestyle'owe / narty freeride'owe / narty allmountain), wiązania snowboardowe / wiązania narciarskie, buty narciarskie / buty snowboardowe, gogle, kaski, kije, rękawice, odzież snowboardowa (kurtki, spodnie, czapki), pokrowce, plecaki. Sprzęt narciarski i snowboardowy jakim dysponujemy przeznaczony jest dla dzieci, dla młodzieży i dla dorosłych. Ponadto przez cały czas oferujemy sprzęt deskorolkowy a w nim: decki, łożyska, traki, kółka, gripy. Wysokiej jakości odzież streetowa będzie doskonałym uzupełnieniem dla młodych ludzi uprawiających sporty freestyle'owe. Wszystko to  możecie dostać w bardzo atrakcyjnych cenach!


Sklep internetowy Street Brands
Punkt odbioru towaru:
ul. Kolejowa 1, 40-706 Katowice,
Kontakt:
sklep@silesiasport.pl
tel. 519 850 775